กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณัชฐ์พร แก้วแดง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุทิสา สงวนศักดิ์เกษร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลลิตา เดชครุฑ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอลิส จันทร์เตชะ
ครู

นางสาวภัสสร ศิริวรรณ
พนักงานราชการ

Mrs. Marisa Molina Macalindol
ครูต่างชาติ