ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายก้านตอง เส็งเอี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายระเด่น พานทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฏาคม 2517 - 14 พฤษภาคม 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายอัมพร สุวรรณคร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2524 - 5 พฤศจิกายน 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส ศรีภูธร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2524 - 4 กรกฎาคม 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายจารึก วงศ์กุหมัด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 กรกฎาคม 2526 - 3 ตุลาคม 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทุร อรรถธรรมสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ตุลาคม 2535 - 3 ธันวาคม 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ศิริมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ธันวาคม 2540 - 30 กันยายน 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ปรีชาศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2544 - 26 ตุลาคม 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายเก็บ ศรีสง่า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ตุลาคม 2549 - 27 กันยายน 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายคุณ สุวรรณวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 มกราคม 2553 - 28 ธันวาคม 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย ชนิดสะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 มกราคม 2556 - 21 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ นนท์สกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มกราคม 2561 - 6 ตุลาคม 2564