คณะผู้บริหาร

นายก้านตอง เส็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุวรรณา ภมรพิบูลย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางดรุณี วลัญช์อารยะ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

นางพัชรี อินทเรืองศร
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป


ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางณัชฐ์พร แก้วแดง
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายเอกกฤต เหล่าสมบูรณ์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายเกียรติชัย เพ็ญวิจิตร
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ