กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนาตยา อิ่มมาก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศยมล ยิ้มแพร
ครู

นางสาวกาญจนา แพงวิเศษ
ครู

นางสาวพัชรินทร์ ทศทอง
ครูผู้ช่วย