กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศจี มีมุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพัชรี อินทเรืองศร
ครูชำนาญการพิเศษ