กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศจี มีมุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพัชรี อินทเรืองศร
ครูชำนาญการพิเศษ