กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวปรีญานุช นิลนัน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวรชัย บุญประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นางประจวบ รอดวิหก
ครูชำนาญการพิเศษ