กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวปรีญานุช นิลนัน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวรชัย บุญประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นางประจวบ รอดวิหก
ครูชำนาญการพิเศษ