กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุชญา เหล่าสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกรรณิการ์ ดีปรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัยนา แจ่มแสง
ครูชำนาญการ

นายอนุชา ศิริชนะ
ครู

นางสาวจุฑาทิพย์ หาญสาริกิจ
ครู