คณะผู้บริหาร

นายก้านตอง เส็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุวรรณา ภมรพิบูลย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิรินญา ชื่นเรือง
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวณัชฐ์พร พิศอ่อน
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วิสิทธิเขต
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา

นายอนุชา ศิริชนะ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายเกียรติยศ จิตรโกศล
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางธันย์ชนก หาญวงษ์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน