คณะผู้บริหาร

นายก้านตอง เส็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุวรรณา ภมรพิบูลย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางดรุณี วลัญช์อารยะ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

นางพัชรี อินทเรืองศร
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางณัชฐ์พร แก้วแดง
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายเกียรติชัย เพ็ญวิจิตร
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ