แผนการเรียนที่เปิดสอน
แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งหมด 3 แผนการเรียน โดยแบ่งเป็นประเภทแผนการเรียนดังต่อไปนี้
  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ “ห้องเรียน Kraeng Program”
  2. แผนการเรียนภาษา
  3. แผนการเรียนทั่วไป
รวมทั้งหมด 3 แผนการเรียน
แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งหมด 3 แผนการเรียน โดยแบ่งเป็นประเภทแผนการเรียนดังต่อไปนี้
  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
  2. แผนการเรียนภาษา
  3. แผนการเรียนทวิศึกษา
รวมทั้งหมด 3 แผนการเรียน