กิจกรรมแนะแนว

นางปวิศญา ธนะจิตราโชค
หัวหน้างานแนะแนว

นางรุ่งนภา แต่งสกุล
ครูพี่เลี้ยง