กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางภารุจา อินทยากรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเอกกฤต เหล่าสมบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิสิฐ ฤทธิ์เทพ
ครูชำนาญการ

นางสาวภัทรปภา พูลเอี่ยม
พนักงานราชการ