บุคลากรโรงเรียน

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

วิชาการ
งานบุคคล
งบประมาณ
นโยบายและแผนฯ
บริหารทั่วไป
กิจการนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่ม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Teach For ThaiLand

ธุรการโรงเรียน

นักการโรงเรียน