ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2563

แบ่งปันสิ่งที่คุณเห็น
1. ถ้านักเรียนไม่ได้สมัครเรียน หรือสมัครเรียนไม่ทัน (ม.1, ม.4) วันที่ 12 พ.ค. 2563  ให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครองตัวจริง มาโรงเรียนในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 (วันรายงานตัวและมอบตัว) พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งไว้ที่หน้าเพจ https://www.facebook.com/photo/?fbid=2715323488712084&set=a.1919371231640651 หรือหน้าเว็บไซต์โรงเรียน https://www.kaoliao.ac.th
2. สำหรับนักเรียนจะขอย้ายสถานศึกษาเข้ามาเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ม.2 ,ม.3, ม.5, ม.6) ให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครองตัวจริง และสำเนาผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา มาติดต่อโรงเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563
3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 18 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63 สำหรับ ม.2, ม.3 ม.5 และ ม.6 ของให้นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ที่โรงเรียนเชิญเข้า เพื่อให้คุณครูประจำวิชาติดตามและแจ้งข้อมูลผ่านไลน์กลุ่มห้องเรียน
4. โรงเรียนเปิดภาคเรียน วันที่ 1 ก.ค. 2563 ทุกชั้นเรียน

 


 

สรุปการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

 • 3-12 พฤษภาคม 2563 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
 • 15 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4
 • 10 มิถุนายน 2563 ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียน
          โดยใช้ผลคะแนน o-net (40%) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) (60%) 
 • 12 มิถุนายน 2563 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

 

 เอกสารการสมัครและมอบตัวนักเรียน

** สำเนาเอกสาร ให้นำส่งด้วยตนเอง ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 หรือวันมอบตัวนักเรียน ดังนี้

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา-มารดา)
 • สำเนาใบสูติบัตร
 • ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)
 • รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

  ** เอกสารหลักฐาน ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย