แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์

แบ่งปันสิ่งที่คุณเห็น

 

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์
ด้วยแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ผ่าน 80% (16 ข้อ) ได้รับเกียรติบัตรทันที


แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย