คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทกร เทียนงาม
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายปะกาศิต วิเวกวรรณ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปณัดดา สังข์เสริม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐพร กล่ำโต
ตำแหน่ง : เลขาณุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลาวัลย์ พรมสุภ
ตำแหน่ง : ประสานงาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายศิวกร งอกผล
ตำแหน่ง : ประสานงาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดาทิพย์ บัวตูม
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพชรรัตน์ นาราศรี
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจรินทร์ลักษณ์ ปานซ้าย
ตำแหน่ง : กิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายอธิบดี จันทรรัตน์
ตำแหน่ง : สถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพนิดา ศรีเพ็ญ
ตำแหน่ง : สถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิดา ศรีพัฒน์
ตำแหน่ง : สวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต จันทร์ส้ม
ตำแหน่ง : สวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3