คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติวัฒน์ เลิศพรตสมบัติ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ชื่อ-นามสกุล : นายประเจิด ศรีหยก
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)
ชื่อ-นามสกุล : นางดรุณี วลัญช์อารยะ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนครู)
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย แผ่วัฒนากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ เจริญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.มณฑล เหมพิจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิวิฐสังฆกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิยุตพัฒนกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครชัย ตั้งไกรสรสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ชื่อ-นามสกุล : นางมลิวัลย์ จันทร์สุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี น้อยกลัด
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ชื่อ-นามสกุล : นายสมประสงค์ อิ่มสำราญ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสุข เกตุสำรี
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ชื่อ-นามสกุล : นางราตรี แท่งทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ชื่อ-นามสกุล : นายก้านตอง เส็งเอี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)