ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4/2562

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่4

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ม.1 และ ม.4