เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562