ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561