สวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันมาฆบูชา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันมาฆบูชา
ณ วัดเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์