พืธีเปิดกีฬาสี60

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน

ต้านภัยยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2560

ณ วันที่ 23-25 สิงหาคม 2560

กีฬาสีภายใน