เสด็จประภาสต้นบ้านเก้าเลี้ยว

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาได้รับเกียรติให้เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกวันเสด็จประภาสต้นบ้านเก้าเลี้ยวของพระพุทธเจ้าหลวง 16 สิงหาคม ร.ศ.125

   

เสด็จประภาสต้น